Sterling Silver Georgian Two-Handled Sugar BowlSterling Silver Georgian Two-Handled Sugar BowlSterling Silver Georgian Two-Handled Sugar BowlSterling Silver Georgian Two-Handled Sugar BowlSterling Silver Georgian Two-Handled Sugar BowlSterling Silver Georgian Two-Handled Sugar BowlSterling Silver Georgian Two-Handled Sugar Bowl

This exquisite two handled sugar bowl boasts a circular form with flared rim and matching flared base. The squat body is beautifully decorated with chased and repousse upright acanthus leaves and other rocaille motifs. The bowl was expertly crafted by James Charles Edington, London, 1829 and bares the maker’s mark J.C.E. The bowl weighs approximately 21.troy ounces.

Denne udsøgte to håndterede sukkerskål kan prale af en cirkulær form med udvidet kant og matchende udvidet base. Knebekroppen er smukt dekoreret med forfulgte og repousse lodrette acanthusblade og andre rocaille-motiver. Skålen er ekspertfremstillet af James Charles Edington, London, 1829, og skaber skabermærket J.C.E. Skålen vejer cirka 21. troy ounces.

这款精致的两个手柄糖碗采用圆形设计,带有喇叭形边缘和匹配的喇叭形底座。深蹲的身体装饰精美,有追逐和纠正的直立的老鼠叶和其他rocaille图案。这个碗由1829年伦敦的James Charles Edington专业制作,并且是制造商的标志J.C.E.碗重约21.oz盎司。
Zhè kuǎn jīngzhì de liǎng gè shǒubǐng táng wǎn cǎiyòng yuán xíng shèjì, dài yǒu lǎbā xíng biānyuán hé pǐpèi de lǎbā xíng dǐzuò. Shēn dūn de shēntǐ zhuāngshì jīngměi, yǒu zhuīzhú hé jiūzhèng de zhílì de lǎoshǔ yè hé qítā rocaille tú’àn. Zhège wǎn yóu 1829 nián lúndūn de James Charles Edington zhuānyè zhìzuò, bìngqiě shì zhìzào shāng de biāozhì J.C.E. Wǎn zhòng yuē 21.Oz àngsī.

ITEM ID
A570
ITEM TYPE
Vintage
PURPOSE
Sugar Bowls, Bowls
STYLE
Georgian
COLOR
Silver

Sterling Silver Georgian Two-Handled Sugar Bowl

$1,055

Add to Cart
Make Offer
Email Shop Owner

Another shopper is interested in this item


Fabulous estate silver at great prices!
Fine estate sterling silver holloware & flatware!!

since 2014

calculating shipping...


Nathan Horowicz Antiques Inc.


Nathan Horowicz
New York , NY Gold Goldsince 2014